امنیت, دسته‌بندی نشده, معرفی کتاب, هک

مقدمات هک وب

 

lFront Matter, Pages i-ii
Copyright, Page iv
Dedication, Page v
Acknowledgments, Pages vi-vii
Biography, Page viii
Foreword, Page ix
Introduction, Pages x-xii
Chapter 1 – The Basics of Web Hacking, Pages 1-18
Chapter 2 – Web Server Hacking, Pages 19-40
Chapter 3 – Web Application Recon and Scanning, Pages 41-62
Chapter 4 – Web Application Exploitation with Injection, Pages 63-86
Chapter 5 – Web Application Exploitation with Broken Authentication and Path Traversal, Pages 87-103
Chapter 6 – Web User Hacking, Pages 105-123
Chapter 7 – Fixes, Pages 125-136
Chapter 8 – Next Steps, Pages 137-141
Index, Pages 143-145

این کتاب را از این آدرس می توانید دانلود کنید.

پاسختان را بنویسید